Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Sery-Sandomierskie.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady korzystania z usług sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) dostępnego w serwisie Sery Sandomierskie znajdującym się pod adresem www.sery-sandomierskie.pl (zwanym dalej Serwisem).

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest PRODUKCJA SERÓW Mariusz Małkiewicz – „Dziedzic”, z siedzibą w Drygulcu, gmina Wojciechowice (kod pocztowy: 27-532), przy ul. Drygulec 3, posiadający numer NIP 8641000989 oraz numer REGON 005665164. Kontakt z właścicielem Sklepu możliwy jest poprzez adres email serydziedzic@o2.pl, pod numerem telefonu 15 861 41 00 lub formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych  Serwisu.

2. Definicje – Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie następujące:

 • Klient (lub Użytkownik) – oznacza każdy podmiot (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu  nabywać prawa i zaciągać zobowiązania), który korzysta z usług i funkcjonalności Serwisu, a  w szczególności – złoży zamówienie na nabycie Towaru w Sklepie internetowym;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Sery Sandomierskie (lub Sprzedawca) – oznacza PRODUKCJA SERÓW Mariusz Małkiewicz – „Dziedzic” – właściciela i  operatora Serwisu;
 • Serwis (lub sery-sandomierskie.pl) – oznacza serwis sery-sandomierskie.pl, w którym dostępny jest również Sklep internetowy;
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach  Serwisu;
 • Towar – oznacza wszelkiego typu produkty i usługi przeznaczone do sprzedaży za  pośrednictwem Sklepu;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu  internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. Nr 2014, poz.827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Usługi – oznaczają usługi oferowane Użytkownikom w Serwisie;
 • Użytkownik – zob. Klient;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

3. Zakres Regulaminu i warunki korzystania z Usług 

3.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
3.1.1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.
3.1.2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach  Serwisu.
3.1.3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu.
3.1.4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

3.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań  technicznych:
3.2.1. zainstalowana przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera) w  najnowszej dostępnej wersji z włączoną obsługą Java Script;
3.2.2. minimalna rozdzielczość ekranu:1024×768 pikseli.

3.3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do  stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, a także aktywnego adresu poczty elektronicznej e‐mail.

3.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość  ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek  18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o takim ograniczeniu powiadomieni.

3.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza  zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

3.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu  Cywilnego.

4. Zasady korzystania z Serwisu i Sklepu internetowego

4.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczna rejestracja Klienta w Serwisie. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest jedynie podanie niezbędnych do tego  danych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Sklepu (zgodnie z  informacjami zawartymi w rozdz. 5 Regulaminu).
4.2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sery-sandomierskie.pl oraz dokonać wyboru produktów do zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Po dodaniu wybranych  produktów do Koszyka, należy (na podstronie Koszyka) wybrać sposób dostawy oraz płatności, a także podać dane osobowe niezbędne do wysyłki, postępując wg wskazówek  dostępnych na kolejnych stronach Sklepu. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu  przez Klienta przycisku „Kupuję i Płacę”.

5.2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi (w formularzu zamówienia) potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu.

5.3. Dokonanie przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 1 stanowi oświadczenie  woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty za zamówiony Towar.

5.4. Klient dokonuje płatności w wybrany przez siebie w zamówieniu sposób.

5.5. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta, który złożył zamówienie w sposób określony w pkt. 5.1, wiadomości e‐mail z potwierdzeniem  zamówienia (w której wyszczególniony jest numer zamówienia oraz zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia). Ta wiadomość e‐mail stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Sprzedawcę.

5.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.

6. Dostawa Towarów

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób określony na stronie www.sery-sandomierskie.pl/sklep/warunki-dostawy.

6.3. Termin realizacji dostawy jest określony na stronie www.sery-sandomierskie.pl/sklep/warunki-dostawy.

6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych  postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na  podany adres e‐mail dokładnej specyfikacji Zamówienia oraz – wraz z zakupionym Towarem  – dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT lub paragon).

7. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Przesyłka jest realizowana bezpośrednio przez dostawcę.

7.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • przelew bankowy;
 • płatności elektroniczna online;
 • płatność Blik.

7.4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu podczas składania zamówienia.

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

8.1. klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej  na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wg wzoru dostępnego tutaj: WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)  na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Mariusz Małkiewicz, Drygulec 3, 27-532 Wojciechowice.

8.2. Termin 14‐dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
8.3.1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne  zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
8.3.2. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
8.3.3. towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:  Mariusz Małkiewicz, Drygulec 3, 27-532 Wojciechowice. Przesyłki dostarczone do  Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.5. Zwracany  przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,  zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości zwracanego Towaru oraz kosztów jego dostarczenia do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.4. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów.

8.8. Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 8.7 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22_1  Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego  konsumenta, jego wady oraz uszkodzenia w trakcie dostawy, w zakresie określonym Ustawą  o prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na  podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w  Kodeksie cywilnym.

9.2. W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, Towar wraz z opisem wady oraz formularzem reklamacyjnym (wzór formularza: FORMULARZ REKLAMACJI) należy odesłać na adres: Mariusz Małkiewicz, Drygulec 3, 27-532 Wojciechowice. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta.

9.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

9.4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany Towar zostanie wymieniony na  pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.

9.5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu  od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

9.6. Jeżeli Klientem jest konsumentem, może ‐ zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę  zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady ‐ żądać wymiany Towaru na wolny od  wad, albo ‐ zamiast wymiany Towaru ‐ żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie  Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

10.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

10.2. Sery Sandomierskie, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez  Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

10.3. Sery Sandomierskie oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z  obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania  Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

11.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać  mailowo pod adres serydziedzic@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

11.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji  (adres e‐mail) oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z  funkcjonowaniem Serwisu.

11.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Klient korzystający z Serwisu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie  ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych bądź błędnych danych.

12.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na  wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub  usuwaniem wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze  używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

12.3. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w  ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę lub w  momencie udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Wszyscy zarejestrowani  Klienci Serwisu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.

12.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  jest konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom   właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania  cywilnego.

12.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne  właściwe przepisy prawa polskiego.