Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi doradczej. W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym.

Usługa doradcza specjalistyczna:
opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne w zakresie sprzedaży 2 wyrobów serowarskich: sera Krzemień Pasiasty oraz sera Zawisza Czarny
Termin składania ofert 

 

Do dnia 20 maja 2022r. do godziny 12:00

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Sposób składania ofert (np. email/wersja papierowa na wskazany adres) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

– w formie pisemnej –  ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

PRODUKCJA SERÓW MARIUSZ MAŁKIEWICZ – ,,DZIEDZIC”

Drygulec 3
27-532 Wojciechowice

Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE 

 – w formie elektronicznejOfertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia (serydziedzic@o2.pl). W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe w brzmieniu: 

Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi doradczej. W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym.

Usługa doradcza specjalistyczna:
badanie rynku w zakresie zapotrzebowania i szacowania popytu na wyroby serowarskie zagrodowe marki Dziedzic w regionalnym segmencie horeca
Termin składania ofert

 

Do dnia 23 maja 2022r. do godziny 12:00

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Sposób składania ofert (np. email/wersja papierowa na wskazany adres) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

– w formie pisemnejofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

PRODUKCJA SERÓW MARIUSZ MAŁKIEWICZ – ,,DZIEDZIC”

Drygulec 3
27-532 Wojciechowice

Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE

– w formie elektronicznejOfertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia (serydziedzic@o2.pl). W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe w brzmieniu:

Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Pliki do pobrania: